oil on canvas, 24"x18", © 1989, Roz Dimon
<<  SPOON  >>

eight="50" border="0">