work on paper, 10"x14", © 1988, Roz Dimon
<<  Fish Study-#1  >>

eight="50" border="0">